خمیر الماسه

 خمیر الماسه

140724-A

IMPTHECH

تحت لیسانس آمریکا ساخت افریقای جنوبی

جدید

  • خمیر الماسه 10 گرمی IMPTHECH میکرون 6
  •     6 میکرون-20گرمی