خمیر الماسه

 خمیر الماسه

140725

IMPTHECH

تحت لیسانس آمریکا ساخت افریقای جنوبی

جدید

  • خمیر الماسه 10 گرمی IMPTHECH میکرون 9
  •     9 میکرون -10 گرمی