خمیر الماسه

 خمیر الماسه

140726

IMPTHECH

تحت لیسانس آمریکا ساخت افریقای جنوبی

جدید

  • خمیر الماسه 10 گرمی IMPTHECH میکرون 15
  •     15 میکرون 10 -گرمی