خمیر الماسه

 خمیر الماسه

140728-A

IMPTHECH

تحت لیسانس آمریکا ساخت افریقای جنوبی

جدید

  •  20گرمی - 0.5 میکرون