پودر باکالیت

 پودر باکالیت

140736

مانت گرم

چین

جدید

  • پودر مانت گرم سیاه رنگ
  • برای قالب گیری از مقاطع صیقلی و متالورژی
  • وزن 1000 gr