رزین اپوکسی

 رزین اپوکسی

140740

دوجزیی

شل آلمان

جدید

  • رزین اپوکسی دو جزیی نسبت  2به 1 (2رزین و 1 سخت کننده یا هاردنر
  • جهت قالبگیری مقاطع صیقلی مینرالوژی و متالورژی
  • ساخت شل آلمان بسته بندی ایران
  • مقاومت فشاری رزین 200KG
  • مقاومت کششی رزین40 نیوتن
  • تحمل سرما-35 درجه
  • تحمل گرما120درجه
  • بدون بو وافت سطح یا شرینکیج
  • زمان گیرش اولیه 2تا3 ساعت -زمان گیرش کلی 6تا7 ساعت-زمان گیرش نهایی24 ساعت