قالب مقاطع صیقلی

قالب مقاطع صیقلی

140402

بسته 6 عددی

زمین تواتا تجهیز- ایران

جدید


  •     جهت قالب گیری از کانه بروش مانت سرد
  •     قطر داخلیmm40
  •     ارتفاع داخل قالب 20mm