لام شیشه ای آزمایشگاهی

لام شیشه ای آزمایشگاهی

140506

50 عددی

آلمان

جدید

Objekttrager
50MICROSCOPE SLIDES
Aprox:76x26
pre cleander/ready-to-use cut edges

لام آزمایشگاهی مناسب برای تهیه مقاطع نازک از سنگها/کانیها /میکروفسیل و برش های  زیست شناسی گیاهی و جانوری
در بسته بندی 50 عددی
ابعاد76x26x1/2mm
ضخامت تمامی مقاطع یکسان میباشد