لام شیشه ای آزمایشگاهی

لام شیشه ای آزمایشگاهی

140507

100 عددی

TEGET DDR آلمان

جدید

Objekttrager
50MICROSCOPE SLIDES
D:76x26x1/2mm
MADE IN GERMANY

لام آزمایشگاهی مناسب برای تهیه مقاطع نازک از سنگها/کانیها                                        /میکروفسیل و برش های  زیست شناسی گیاهی و جانوری                                                  

در بسته بندی پلاستیکی درب دار  100  عددی
ابعاد76x26x1/2mm
ضخامت تمامی مقاطع یکسان میباشد