مخمل پالیش

 مخمل پالیش

140751

MOL

دانمارک STRUERS

جدید

  • DPمخمل پالیش
  • برای کار با ساینده های الماسه از قبیل خمیر / سوسپانسیون ویا اسپری الماسه
  • قطر mm300
  • بسته 5 عددی