مخمل پالیش

 مخمل پالیش

140754

MOL

دانمارک STRUERS

جدید


  •     DPمخمل پالیش
  •     برای کار با ساینده های الماسه از قبیل خمیر / سوسپانسیون ویا اسپری الماسه
  •     قطر mm200
  •     بسته 5 عددی