مخمل پالیش

 مخمل پالیش

140755

پشت چسبدار

دانماک

جدید

  • به قطر 200 میلیمتر
  •  در بسته های 10 عددی