مخمل پالیش

 مخمل پالیش

140756

پشت چسبدار

دانماک

جدید

  • به قطر 250 میلیمتر
  •  در بسته های 10 عددی