مخمل پالیش

 مخمل پالیش

140757

پشت چسبدار

دانماک

جدید

  • به قطر 300 میلیمتر
  •  در بسته های 10 عددی