پودر کاربراندوم (SIC)

پودر کاربراندوم (SIC)

140100

توزین و بسته بندی زمین توانا

کاربراکس آلمان

جدید

Net :1 Kg

 • کد140100    مش220
 • کد140101   مش320
 • کد140102   مش400
 • کد140103   مش500
 • کد140104   مش600
 • کد140105   مش800
 • کد140106   مش1000
 • کد140107   مش1200

NET : 2 Kg

 • کد:140100-A مش 220
 • کد: 140102-A مش 400

NET: 2.5 Kg

 • کد:140105-B مش 800
 • کد:140107-B مش 1200