پودر کاربراندوم (SIC)

 پودر کاربراندوم (SIC)

140101h

توزین و بسته بندی زمین توانا

کاربراکس آلمان

جدید

0/5 : Net Kg

  • کد h140101   مش 320
  • کد h140102   مش 400
  • کد h140103   مش 500 
  • کد h140104   مش 600
  • کد h140105   مش 800
  • کد h140106   مش 1000
  • کد h140107   مش 1200