کانادابالزام مایع

 کانادابالزام مایع

140304

100ml

MERCKآلمان

جدید

  • چسب کانادابالزام مایع برای تهیه و کاورکردن مقاطع نازک سنگها و کانیها