چسب کانادابالزام

 چسب کانادابالزام

140305

مایع 100ml

BDH انگلستان

جدید

  • چسب کانادابالزام مایع برای تهیه و کاورکردن مقاطع نازک سنگها و کانیها