اپوکسی رزین

 اپوکسی رزین

140320

دو جزئی

BISON هلند

جدید

Preparation
Working Conditions: Only use at temperatures between +5°C and +35°C. Product cures after mixing resin and hardener.
Safety: Preferably wear gloves during use.
Preliminary treatment: Degrease parts to be bonded with Bison Thinner for Bison Kit or acetone. Roughen up smooth materials (sand paper).
Tools: Mix and apply with plastic spatula. Clean tools with warm water and soap directly after use.
Epoxy 5 Minutes
Double syringe 24 ml (Card)
Crystal clear, fast, two-part epoxy adhesive.
Field of application
Ideal for fast, strong and invisible repairing of pottery, porcelain, glass, leather, wood, stone, metal and ceramics to themselves or to each other. Ideal for filling cracks thanks to filling capacity
Application
Mixture ratio: 1:1
Coverage: 24 ml = approx. 240cm² (coat of 1mm)
Handling of packaging: Remove spatula from side of double syringe and cap from handle. Break safety seal of double syringe.
Directions for use: Dispense equal quantities of both parts into enclosed mixing tray. Stir well using enclosed spatula. At room temperature (+20°C), mixture remains workable for approx. 5 minutes. Apply a thin layer to one side. Join immediately and hold in place for 20 minutes. Do not move bonded parts until after complete cure. After use, clean nozzles with a cloth and place special double cap from handle on double syringe. Do not mix resin and hardener unless for bonding.
Potlife: 5 minutes
Stains/Residue: Remove fresh stains immediately with warm water and soap. Cured adhesive residue can only be removed mechanically.
 
Cure times
 For detailed information about the cure times, see the Technical Documentation.

  • چسب رزین اپوکسی دوجزیی /5دقیقه/شفاف /ضد آب
  • چسب  رزین اپوکسی مناسب برای تهیه مقاطع نازک
  • زمان  سخت شدن اولیه 5 دقیقه -زمان سخت شدن کلی 20 دقیقه و زمان سخت شدن نهایی 1 ساعت میباشد
  • مقاوم در برابر نیروی 100 کیلونیوتن بر سانتی متر
  • مقدار 1تا2 قطره چسب اپوکسی رزین و سخت کننده آنرا با فشاردادن سرنگ  روی سطح لام بریزید و باهم کاملا مخلوط کنید سپس   قطعه سنگ را که قبلا پلاک کرده اید را بچسبانید و اجازه دهید چسب سخت شود و سپس مراحل کاری را ادامه دهید برای کاور کردن هم میتوان استفاده کرد
  • حلال هم از حلالهای آلی میتوان استفاده کرد
  • تهیه مقطع بدون نیاز به هات پلیت
  • توصیه :برای اشخاص و مراکزی که تهیه مقاطع آموزشی انجام میدهند بهتر اینکه از کانادابالزام استفاده نمایند