چکش اشمیت SCHMITED HAMMER

چکش اشمیت SCHMITED HAMMER

110457

تیپ N مخصوص بتن

Proceq سوئیس

جدید

  • دستگاه اندازه گیری مقاومت فشاری  بتن
  • مکانیکال