دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری خاک

 دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری خاک

110114

(بارافتان ، بار ثابت )

ایران

جدید

  • با سلول ها  شلنگهای رابط