دستگاه تک محوری خاک

 دستگاه تک محوری خاک

110115

برقی

ایران

جدید

سیستم باردهی :

  •  دوکاره دستی و برقی
  • سرعت باردهی 1 میلیمتر در دقیقه
  • ظرفیت نیروسنج : 200 کیلوگرم