دستگاه تک محوری خاک با نمایشگر دجیتالی

دستگاه تک محوری خاک با نمایشگر دجیتالی

110115A

ZTT938A

ساخت ایران

جدید

  • دستگاه تک محوره خاک با  نمایشگر دجیتالی
  • رینگ و نیروKN 5
  •  و فلومتر برقی با موتور ژاپنی
  • وزن 25 کیلوگرم