دستگاه تک محوری خاک

 دستگاه تک محوری خاک

110115B

اتوماتیک

ایران

جدید

  • دستگاه تک محوره خاک با  تمام اتوماتیک
    رینگ و نیرو 5KN
    با قابلیت رسم منحنی تنش و کرنش
  • وزن 45 کیوگرم