چکش تراکم خاک

 چکش تراکم خاک

110117

ایران

جدید

  • چکش 5/5 پوندی
  • با قالب 4 اینچ