کالای ویژه HENBURY

HENBURY

ME-HEN-1260-B

1931

700kg

iron.octahedrite,medium(IIIA)

AUSTRALIA

40X13X4mm

5.55gr

جدید

 individual 24/34 S,133/10 E

  sold - فروخته شد

تعداد موجودی موجوداست