آمونیت

آمونیت

AM-PER-1

ماداگاسکار

جدید

  • جنس: PERISPHINCTES
  • AGE: JURASSIC
  • D: 80X70X20mm
  • LOCALITY: MADAGASCAR