آمونیت

آمونیت

AM-PER-3

ماداگاسکار

جدید

  • جنس: PERISPHINCTES
  • AGE: JURASSIC
  • D: 75X65X20mm
  • LOCALITY: MADAGASCAR