آمونیت

آمونیت

AM-PER-4

ماداگاسکار

جدید

  • جنس: PERISPHINCTES
  • AGE: JURASSIC
  • D: 70X65X20mm
  • LOCALITY: MADAGASCAR