آمونیت

آمونیت

NO-EU-2

نوتولوئید

ماداگاسکار

جدید

  • جنس :EUTREPHSECERA
  • D:95X80X60mm
  • برش و پالیش خورده
  • یک کفه شکستگی دارد