آمونیت

آمونیت

NO-EU-5

نوتولوئید

ماداگاسکار

جدید

  • جنس :EUTREPHSECERA
  • D:80X65X45mm
  • برش و پالیش خورده
  • یک کفه شکستگی دارد