آمونیت

آمونیت

NO-EU-6

نوتولوئید

ماداگاسکار

جدید

  • جنس :EUTREPHSECERA
  • D:100X80X65mm
  • برش و پالیش خورده
  • یک کفه شکستگی دارد