آمونیت

آمونیت

NO-EU-9

نوتولوئید

ماداگاسکار

جدید

  • جنس :EUTREPHSECERA
  • D:110X90X70mm
  • برش و پالیش خورده
  • یک کفه شکستگی دارد