آمونوتوئید

آمونوتوئید

CEF-AMO-81

AMONOTOIDE

آفریقا - مراکش

جدید

  • D:50X35X38mm
  • w:81gr
  • نمونه پالیش خورده کامل و سالم از نظر پیچش