دندان طبیعی کوسه SHARK

 دندان طبیعی کوسه SHARK

SH-TE-4737

OTODUS OBLIQUUS

MOROCCO-مراکش

جدید

  • دندان کوسه ماهی
  • سن:دوران سوم ائوسن زیرین
  • ابعاد: ریشه و دندان 47X37mm
  • ابعاد دندان :27x24mm


     75$