DICHOTOMOSPHINCTES SP.

 DICHOTOMOSPHINCTES SP.

AM-DICH-1

دیکوتوموسفینکتس

ایران-IRAN

جدید

D: 155X140mm
AGE:M. JURASSIC.
LOCALITY:E.ALBORZ
FORMATION:-