تریلوبیت

تریلوبیت

TR-DE-FO-BA-8060

مولاژ با سنگ طبیعی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • نام جنس DEIPHON FORBESI
  • نام گونهBARRADE
  • AGE:M. CILORIAN
  • D:55X50mm
  • MATRIX:80X60mm
  • نمای داخلی و ساختار تریلوبیت
  •  جنس زمینه سنگ طبیعی آهکی میباشد