تریلوبیت

تریلوبیت

TR-OL-SE-130

مولاژ با سنگ طبیعی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • نام جنس OLENOIDES
  • نام گونه SERRATUS
  • AGE:CAMBTIAN
  • D:105X45mm
  • MATRIX:130X85mm
  • نمای داخلی و ساختار تریلوبیت
  •  جنس زمینه سنگ طبیعی آهکی میباشد