تریلوبیت

تریلوبیت

TR-PL-FI-115

مولاژ با سنگ طبیعی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • نام جنس PLIOMERA
  • نام گونه FISCHERI
  • AGE:M. ORDOVICIAN
  • D:90X50mm
  • MATRIX:115X75mm
  • نمای داخلی و ساختار تریلوبیت
  •  زمینه سنگ طبیعی آهکی میباشد