تریلوبیت

تریلوبیت

TR-PS-KA-KE-7570

مولاژ با سنگ طبیعی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • نام جنس PSEUDO KAINELLA
  • نام گونه KEIDELI
  • AGE:ORDUVICIAN
  • D:50X50mm
  • MATRIX:75X70mm
  • نمای داخلی و ساختار تریلوبیت
  •  جنس زمینه سنگ طبیعی آهکی است