تریلوبیت

تریلوبیت

TR-SC-PA-6555

مولاژ با سنگ طبیعی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • نام جنس SCUTELLUM
  • نام گونه PALIFERUM
  • AGE:DEVONIAN
  • D:45X35mm
  • MATRIX:65X55mm
  • نمای داخلی و ساختار تریلوبیت
  •  جنس زمینه سنگ طبیعی آهکی است