تریلوبیت

تریلوبیت

TR-TRI-7560

مولاژ با سنگ طبیعی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • نام جنسTrinucleuS
  • نام گونه Goldfussi
  • AGE:M. ORDOVICIAN
  • D:60X50mm
  • MATRIX:60X75mm
  • Locality:Bohemia germany
  • نمای داخلی و ساختار تریلوبیت
  •  جنس زمینه سنگ طبیعی آهکی میباشد