تریلوبیت

تریلوبیت

TRI-ARAI-105

مولاژ با سنگ طبیعی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • FAMILY: HAPALOPLEURIDAE
  • نام جنسARAIOPLEURS
  • AGE:L. ORDOVICIAN
  • D:75x75 mm
  • MATRIX:105X105mm
  • Locality:RUSSA
  • نمای داخلی و ساختار تریلوبیت
  •  جنس زمینه سنگ طبیعی آهکی است