کانی شناسی در ایران قدیم

NewProduct کانی شناسی در ایران قدیم

18284

محمد زاوش

کانی شناسی

1375

وزیری

تحریری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دوم

634

جدید

کتاب حاضر در گذشته در دوجلد توسط بنیاد فرهنگ ایران در سال 1348 جلد اول آن و در سال 1355 جلد دوم آن به چاپ رسیده بوده و در سال 1375 چاپ دوم آن در یک جلد مهیا گردید
مطالب مندرج بیشتر در بیان علوم قدیم که در بین علماو اطبا و دانشمندان قرون گذشته میزیسته اند میگذرد و همچنین در نوع و شرح چگونگی استفاده از کانی ها بعنوان یک اکسیر در روزمره انسانها که توسط حکما تجویز می شده در قبل و بعد از اسلام در ایران و یا استفاده پادشاهان و سلاطین  از جواهرات که داشتن آنها حکم به برتری آنان میداده میگذرد.خواندن این کتاب شاید در حال حاضر با تغیرات کلی که در علوم نوین صورت گرفته همخوانی نداشته باشد ولی به لحاظ تاریخی و این که در گذشته این سرزمین کهن چه علومی رایج بوده مفید فایده برای خواننده این اثر خواهد بود