GUIDE TO THIN SECTION MICROSCOPY

SpecialProduct  GUIDE TO THIN SECTION MICROSCOPY

200107

کانی شناسی نوری

چاپ CDو طراحي جلد زمین توانا تجهیز

113

جدید

  • PDF کتاب راهنمای کانی شناسی نوری
  • با درک کامل از مطالب کتاب فوق دانشجویان رشته زمین شناسی  و معدن میتوانند مطمئن باشند بخش مهمی از مفاهیم درس مهم کانی شناسی نوری را فراگرفته اند
  • خواندن این کتاب برای همه مفید ميباشد
    چاپ 2011