اطلس سنگهای دگرگونی و بافت آنها در زیر میکروسکوپ

 اطلس سنگهای دگرگونی و بافت آنها در زیر میکروسکوپ

18280

ترجمه دکتر حسین آدابی و کیمیا سادات

سنگ شناسی

1386

رحلی بزرگ

اول

137

جدید

  • کتاب حاضر ترجمه کتاب اطلس مقاطع نازک سنگهای دگرگونی وبافت آنها در میکروسکوپ پلاریزان نوشته مکنزی/گیلفورد/یاردلی میباشد
  • مترجمین آقای دکتر حسین آدابی استاد دانشگاه شهید بهشتی و خانم مریم سادات میباشند
    • کتاب رنگی تمام گلاسه باکیفیت مطلوب به چاپ رسیده است
    • مناسب برای تمامی دانشجویان رشته های زمین شناسی و معدن