اطلس سنگهای رسوبی در زیر میکروسکوپ

اطلس سنگهای رسوبی در زیر میکروسکوپ

18281

ترجمه دکتر حسین آدابی و زهرا زرگر

سنگ شناسی

1390

رحلی

دوم

106

جدید

  • مترجمین آقای دکتر حسین آدابی استاد دانشگاه شهید بهشتی و خانم زهرا زرگراز دانشگاه تاسمانیا استرالیا میباشند
  • کتاب حاضر ترجمه کتاب اطلس مقاطع نازک سنگهای رسوبی در میکروسکوپ پلاریزان نوشته مکنزی/گیلفورد/آدامزمیباشد
  • کتاب رنگی تمام گلاسه است
  • مناسب برای تمامی دانشجویان رشته های زمین شناسی و معدن