PREHISTORIC LIFE

 PREHISTORIC LIFE

18288

فسیل شناسی

2012

رحلی

تمام گلاسه رنگی

DK

512

جدید

  • کتاب معرفی شده کتاب است بسیار جالب در مورد تاریخچه و تمام موجوداتی که در زمانهای مختلف بر روی کره خاکی زندگی میکرده اند را بتصویر کشیده است .نویسنده بر اساس سیستم پریودهای مختلف در دورانهای زمین شناسی موجودات و فسیل های بدست آمده را تقسیم بندی کرده است و تصاویر بسیار زیبا را به چاپ رسانده است