کتاب های پترولوژی  شرکت زمین توانا تجهیز

-->
1 Review(s)
نویسنده: Alexander R.McBirney
موضوع: پترولوژی
سال چاپ: 2007
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
-->
1 Review(s)
نویسنده: J.Arribas,S.Critelli, and M.J.Johnsson
موضوع: پترولوژی
سال چاپ: 2007
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
-->
1 Review(s)
نویسنده: R.H.Vernon&Macquarie&Q.L.clark
موضوع: پترولوژی
سال چاپ: 2008
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
-->
1 Review(s)
نویسنده: Antony PHilopotts &Jay Ague
موضوع: پترولوژی
سال چاپ: 2009
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر