کتاب های کانیهای قیمتی و جواهر شناسی Gemology  شرکت زمین توانا تجهیز

-->
1 Review(s)
نویسنده: CALLY HALL
موضوع: Gemology & کانیهای قیمتی و جواهر شناسی
سال چاپ: 2012
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
-->
1 Review(s)
نویسنده: DIANE STEIN
موضوع: توضیحات مربوط به کانی با گرایش gem بر اساس حروف الفبا
سال چاپ: 2008
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
-->
1 Review(s)
نویسنده: KEITH WALLIS FGA
موضوع: Gemology & کانیهای قیمتی و جواهر شناسی
سال چاپ: 2012
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
-->
1 Review(s)
نویسنده: SGENEVIEVE A . STERBENZ
موضوع: آموزش ساخت زیورآلات
سال چاپ: 2010
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
18277 ( اتمام موجودی )
-->
1 Review(s)
نویسنده: WALTER SCHUMANN
موضوع: Gemology & کانیهای قیمتی و جواهر شناسی
سال چاپ: 2012
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
-->
1 Review(s)
نویسنده: ROLAND LOUIS BONEWITZ
موضوع: شناخت کانی های قیمتی و نیمه قیمتی
سال چاپ: 2013
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
-->
1 Review(s)
نویسنده: IAN BALFOUR
موضوع: سرنوست و سرگذشت مشهور ترین الماسهای جهان
سال چاپ: 2009
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
18300 اتمام موجودی
-->
1 Review(s)
نویسنده: CHRISTINE GIODON
موضوع: هر آن چیزی که میبایست راجع به الماس بدانیم
سال چاپ: 2008
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
-->
1 Review(s)
نویسنده: Gally Hall Booth
موضوع: Gemology & کانیهای قیمتی و جواهر شناسی
سال چاپ: 2000
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
-->
1 Review(s)
نویسنده: Cally Oldershaw
موضوع: Gemology & کانیهای قیمتی و جواهر شناسی
سال چاپ: 2006
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
-->
1 Review(s)
نویسنده: KAREN HURRELL&MARY L.JOHNSON
موضوع: Gemology & کانیهای قیمتی و جواهر شناسی
سال چاپ: 2008
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
18233 اتمام موجودی
-->
1 Review(s)
نویسنده: WALTER SCHUMANN
موضوع: Gemology & کانیهای قیمتی و جواهر شناسی
سال چاپ: 2009
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
-->
1 Review(s)
نویسنده: Gally Hall Booth
موضوع: Gemology & کانیهای قیمتی و جواهر شناسی
سال چاپ: 1392
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر